Gwarancja - Prime Water jonizatory wody
Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń 601 56 59 57 lub zostaw numer telefonu - oddzwonimy.
Zmień swoją wodę Zmień swoje życie
Porozmawiaj z ekspertem Prime Water
601 56 59 57 Info@JonizatoryPrime.pl

Gwarancja

Gwarancja jonizatory prime

Jonizatory wody Prime Water są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję.

Producent zapewnia bezawaryjną pracę urządzenia przez cały okres trwania gwarancji.

Standardowy okres gwarancji dla konsumentów wynosi 24 miesiące. W przypadku zakupu na firmę gwarancja wynosi 12 miesięcy.

Do każdego urządzenia wydawana jest indywidualna pisemna karta gwarancyjna określająca szczegółowe zasady gwarancji i jej okres, która jest podstawą realizacji świadczenia gwarancyjnego.

Część jonizatorów posiada dłuższy okres gwarancji, który wynosi do 5 lat. Okres gwarancji jest każdorazowo wymieniony w opisie oferty urządzenia.

Wszystkie urządzenia w trakcie gwarancji objęte są bezpłatnym serwisem „door to door”, w ramach którego Gwarant organizuje odbiór urządzenia od klienta i dostarczenie go po serwisie gwarancyjnym. Klient nie ponosi kosztów dostawy urządzenia „do” i „z” serwisu z wyjątkiem pkt 13,14 poniższych szczegółowych warunków gwarancji.

ADRES SERWISU:

Water Star ul. Przyczółkowa 138 H/2 02-968 Warszawa tel: 601 56 59 57 email: serwis@jonizatoryprime.pl

Przed zgłoszeniem urządzenia do serwisu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI

1.Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione w oficjalnej sieci dystrybucji w Polsce, posiadające dowód zakupu.

 1. Warunkiem realizacji świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie do serwisu kompletnego urządzenia wraz z opisem usterki, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
 2. Urządzenie powinno zostać dostarczone w oryginalnym opakowaniu lub innym, które zabezpieczy urządzenie przed uszkodzeniami w transporcie. Niedopełnienie tego warunku u skutkuje odpowiedzialnością użytkownika za ewentualne uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu urządzenia do serwisu.
 3. Okres gwarancji jest każdorazowo wpisany na karcie gwarancyjnej i wynosi od 1 roku (w przypadku zakupu na firmę) 2 do 5 lat (w przypadku konsumentów).
 4. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w urządzeniu w chwili jego zakupu (wady produkcyjne i technologiczne) i nie została spowodowana przez Użytkownika.
 5. Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu gotówki lub wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy w okresie gwarancji Serwis dokona 3 krotnej naprawy tego samego elementu, a element ten będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie urządzenia
 6. W razie wymiany urządzenia na nowe Użytkownik może zostać obciążony kosztem brakujących lub uszkodzonych przez niego elementów urządzenia, a także kosztem ich wymiany.
 7. W okresie gwarancji jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania napraw i konserwacji urządzenia jest Serwis producenta. Aktualne dane Serwisu podane są w sekcji „Kontakt” strony joniatoryprime.pl
 8. Sposób dokonania naprawy jest ustalany jednostronnie przez Gwaranta
 9. Gwarancja traci ważność gdy:
 10. Naruszone zostały plomby gwarancyjne urządzenia.
 11. Dokonana została naprawa lub ingerencja w urządzenie przez Użytkownika, lub nieuprawnione przez Gwaranta do realizacji napraw technicznych jednostki.
 12. Stwierdzone zostaną jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, termiczne wywołane przez czynniki zewnętrzne.
 13. Dostarczona karta gwarancyjna nie posiada wpisanego numeru urządzenia oraz daty sprzedaży i pieczęci sprzedawcy.
 14. Naprawy gwarancyjne będą świadczone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych, termin naprawy może zostać przedłużony.
 15. W przypadku nie stwierdzenia wad lub jeżeli wada powstała z przyczyn Użytkownika oraz gdy gwarancja wygasła, koszty transportu i wykonanych napraw pokrywa Użytkownik.
 16. Użytkownik pokrywa koszty: czynności dotyczących konserwacji i czyszczenia urządzenia, elementów podlegających naturalnemu zużyciu (filtry, przewody połączeniowe) oraz koszty ich wymiany.
 17. Gwarancja nie obejmuje:
 18. Czynności związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, regulacja, wymiana elementów podlegających naturalnemu zużyciu).
 19. Usuwania wad powstałych w wyniku eksploatacji urządzenia niezgodnej z instrukcją lub zaleceniami instrukcji obsługi
 20. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie urządzenia.
 21. Gwarant nie pokrywa strat związanych z użytkowaniem lub nie użytkowaniem urządzenia oraz dołączonych akcesoriów.
 22. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne wynikające z użytkowania lub nie użytkowania urządzenia oraz dołączonych akcesoriów.
 23. Jedyną rekompensatą z tytułu naruszenia niniejszej gwarancji jest naprawa lub wymiana urządzenia. Gwarant w żadnym przypadku nie jest zobowiązany do innej rekompensaty określonej przepisami prawnymi powyżej ceny zakupu
 24. Gwarancja na towar konsumpcyjny w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej urządzenie:

 1. Urządzenia nie wolno stosować do wody nieznanego pochodzenia, lub wody nieprzeznaczonej (niezatwierdzonej) do celów pitnych.
 2. Woda z ponadnormatywną zawartością związków żelaza, manganu, mętności lub barwy wymaga wcześniejszego uzdatniania.
 3. Woda z zawartością węglanu wapnia może powodować odkładanie się kamienia wewnątrz urządzenia. Może to wpływać to na poprawność pracy urządzenia oraz jakość uzyskiwanej wody.
 4. Awarie wynikające ze złej jakości wody doprowadzonej do urządzenia nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
 5. W celu prawidłowej pracy urządzenia należy zadbać o odpowiednie uzdatnianie wody doprowadzonej do urządzenia, regularną wymianę wkładów będących częścią urządzenia oraz regularne czyszczenie za pomocą wkładów czyszczących lub odkamienianie urządzenia.